Regulamin szkoleń

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ PRZEZ
FOLLOWUS.PL SP. Z O.O.

Usługi oferowane na stronie świadczone są przez:

followus.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Sienkiewicza 22 lok. 703, NIP: 7792525494, REGON: 388613437, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000893503, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.

Możesz skontaktować się ze nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: szkolenia@followus.pl lub telefonicznie: 696 398 986 (Marta Janik).

I. Słowniczek pojęć

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług;

 2. Organizator – Followus.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 31/33, NIP: 7792525494, REGON: 388613437, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000893503, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN;

 3. Zamawiający – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu usług oferowanych przez Organizatora, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług z Organizatorem;

 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu tj. osoba, która zawarła Umowę o świadczenie usług z Organizatorem lub została skierowana na szkolenie przez Zamawiającego;

 5. Operator – firma lub instytucja dysponująca środkami na dofinansowanie usług szkoleniowych opublikowanych na platformie Bazy Usług Rozwojowych;

 6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu usług do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług Organizatora;

 1.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. BUR – Baza Usług Rozwojowych pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl – system umożliwiający zapis na szkolenia z wykorzystaniem pozyskanego przez Zamawiającego/Uczestnika dofinansowania.

II. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Organizatora w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.

 2. Szkolenia organizowane są w następujących formach:
  2.1. szkolenia otwarte – szczegółowy opis szkoleń, ich program, terminy, wymiar czasowy oraz cena znajdują

  się w opisie usługi na stronie www.followus.pl lub w BUR.

page1image6029696 page1image6036800 page1image6037376 page1image6034304 page1image6030272 page1image6030080 page1image6034496  page1image6033344

2.2. szkolenia zamknięte – program oraz termin jest indywidualne ustalany i określany w umowie zZamawiającym. W sprawach nieuregulowanych umową z Zamawiającym, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Umowa o świadczenie usług w zakresie szkolenia otwartego zostaje zawarta z chwilą akceptacji warunków Regulaminu i przesłaniu przez Organizatora potwierdzenia złożenia zamówienia.

III. Zamówienia

IV. Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Regulaminu, a także uczestnictwa w szkoleniu.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w trakcie szkolenia: 2.1. przestrzegania zasad kultury osobistej,
  2.2. nieutrudniania prowadzenia szkoleń.

V. Zmiana terminu szkolenia lub odwołanie szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany termin szkolenia z ważnych przyczyn (np. choroba osoby prowadzącej szkolenie). Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie szkolenia w celu jego akceptacji.

 2. O braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu w nowym terminie, Zamawiający powinien powiadomić Organizatora niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania informacji od Organizatora).

 3. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, Zamawiający lub Uczestnik nie może uczestniczyć w szkoleniu, Organizator dokona zwrotu ceny uiszczonej za usługę.

 4. Organizator jest uprawniony do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników. Minimalna liczba uczestników do uruchomienia szkolenia wskazana jest w opisie usługi.

 5. W przypadku odwołania szkolenia z powodu opisanego w pkt. 4, Organizator dokona zwrotu ceny uiszczonej za usługę.

VI. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przez Zamawiającego

 1. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Rezygnacja Zamawiającego z udziału w szkoleniu musi być dokonana w formie elektronicznej na adresszkolenia@followus.pl .

 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu kosztów za dotychczas wykonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia przez Organizatora związane z usługą szkolenia zamówioną przez Zamawiającego.

 1. Zamówienie na szkolenie otwarte można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:https://followus.pl/follow-us-znajdujemy-rozwiazania/sklep należy podać dane wskazane w formularzu, a następnie wysłać wiadomość do Organizatora;

 2. Dokonanie skutecznej płatności jest warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi przez Organizatora.

 3. Zamówienie na szkolenie zamknięte można złożyć: drogą mailową na adres ustalony indywidualnie z pracownikiem Organizatora.

5. W przypadku braku informacji o rezygnacji i niewzięcia udziału w szkoleniu przez Zamawiającego/Uczestnika, usługa traktowana jest jako zrealizowana.

VII. Jakość realizowanych usług i reklamacje

 1. Organizator dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi. Usługi są realizowane zgodnie ze Standardem UsługSzkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

 2. Wszelkie uwagi związane z jakością prowadzonych szkoleń należy na bieżąco zgłaszać Trenerowi lub Organizatorowi.

 3. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług.

 4. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mailem na adres:

  szkolenia@followus.pl.

 5. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Zamawiającego lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego.

 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

VIII. Materiały udostępniane w czasie szkolenia

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora w czasie szkolenia mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zamawiającego/Uczestnika na własny użytek.

 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych w czasie szkolenia.

 3. Szkolenia, w tym udostępniane materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści szkoleń i materiałów dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną.

IX. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający powierzenia Organizatorowi dane do przetwarzania (m.in. kieruje na szkolenie wskazanych przez siebie Uczestników).

 2. Zamawiający w celach związanych z realizacją usług wskazanych w pkt. II ppkt. 1 powierza Organizatorowi w trybie art. 28 RODO dane osobowe do dalszego przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z jego treścią.

 3. Organizator w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zwykłe Uczestników szkolenia.

 4. Organizator nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) z zastrzeżeniem przekazywania danych do podmiotów, na które Zamawiający wyraził zgodę.

 5. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

page3image6056448

 1. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usługi i które zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności.

 2. Organizator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zgodnie z wyborem Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 3. W miarę możliwości Organizator pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

 4. Organizator w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania firmie hostingowej, trenerom, podwykonawcom lub innym osobom, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszej usługi. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, Organizator jest obowiązane uzyskać zgodę Zamawiającego. Organizator może udostępnić dane także innym podmiotom, w tym m.in. udzielającym dofinansowania.

 5. Organizator zobowiązany jest po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bądź po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia, bez zbędnej zwłoki zgłosić je Zamawiającemu.

 6. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Organizatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

 7. Organizator udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

X. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Organizatora o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w umowie. Do zachowania terminu ważne jest wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 3. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. 3.1.  o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który

   został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora

   utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. 3.2.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

   świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy

 4. Szczegółowe zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

XI. Zmiana umowy lub regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.

 2. O każdej zmianie Regulaminu, Zamawiający zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

 3. Organizator zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Zamawiający nie zgłosi Organizatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Zamawiający wyraził na nie zgodę.

 1. Zamawiający ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 2. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

XII. Zgoda na utrwalanie wizerunku

 1. Wizerunek Zamawiającego biorącego udział w szkoleniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych Organizatora, na co Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku Uczestnika skierowanego na szkolenie przez Zamawiającego, Organizator odrębnie uzyska zgodę na utrwalanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych.

 2. Wizerunek Zamawiającego/Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych Facebook, Instagram (w ramach profilu Organizatora).

XIII. Promocja

 1. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z loga Zamawiającego do reklamy i promocji usług i produktów Organizatora, w tym m.in. do portfolio.

 2. Zgoda, o której mowa powyżej dotyczy rozpowszechniania ww. informacji/materiałów na stronach i innych kanałach zarządzanych przez Organizatora, w tym m.in. na jego stronie internetowej, stronie sprzedażowej, i na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Linkedln. Ponadto, informacje/materiały, o których mowa wyżej mogą być umieszczane także w materiałach promocyjnych/reklamowych Organizatora typu ulotki, broszury, katalogi, portfolio.

XIV. Warunki zgłoszenia i udziału w szkoleniach z dofinansowaniem z Bazy Usług Rozwojowych

 1. W przypadku korzystania z dofinansowania do szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych Zamawiający jest zobowiązany do zapisania Uczestników na stronie Bazy Usług Rozwojowych (dalej jako BUR) dostępnej pod adresem https://uslug irozwojowe.parp.gov.pl/.

 2. Zamawiający, a także wskazani przez niego Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zapisów regulaminu BUR oraz regulaminu Operatora, u którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie.

 3. W przypadku nie rozliczenia usługi przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub skierowanego przez niego Uczestnika, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi pełnej ceny za zrealizowaną usługę z własnych środków.

XV. Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez strony z ważnych przyczyn, powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dotychczas dokonane czynności oraz wydatki poczynione w celu realizacji świadczenia.

 2. Organizator ma prawo rozwiązać umowę z ważnych powodów, w szczególności takich jak naruszanie przez Zamawiającego postanowień Regulaminu i umowy, w tym z powodu braku zapłaty wynagrodzenia, braku współpracy z Organizatorem – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

 3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mail).

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Zamawiającego przez osoby nieuprawnione, dlatego Zamawiający powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Organizator nigdy nie zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 3. Zamawiający będący konsumentem ma możliwość zwrócenia się do:

  1. 3.1.  stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

   umowy,

  2. 3.2.  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

   sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami,

  3. 3.3.  powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych

   zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

  4. 3.4.  skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i

   przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

________________________________________