Regulamin sklepu internetowego www.followus.pl/sklep

Za pośrednictwem strony followus.pl/sklep możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów w postaci cyfrowej – m.in. poradników, arkuszy kalkulacyjnych, wzorów dokumentów, opracowań, a także udziału w szkoleniach.

Autorem ww. produktów i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest followus.pl sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Głogowskiej nr 31/33, kod pocztowy: 60-702, miejscowość: Poznań, NIP: 7792525494, REGON: 388613437, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000893503, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN, z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail sklep@followus.pl  oraz numerem telefonu: 696 398 986.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://followus.pl/strona-glowna/sklep/

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – followus.pl sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Głogowskiej nr 31/33, kod pocztowy: 60-702, miejscowość: Poznań, NIP: 7792525494, REGON: 388613437, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000893503, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2

Zakup Materiału

1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór ze Sklepu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem:

– serwisu Paynow, którego właścicielem i operatorem jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego 169.539.536 zł na dzień 01-01-2022 r.

6. Dostępne metody płatności to:

– płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności , obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie;

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust.7,  do Użytkownika wysyłana jest w ciągu 48 godzin wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału. Pobranie Materiału, tj. dostawa, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Użytkownik musi jedynie posiadać dostęp do adresu e-mail wskazanego w formularzu zamówienia oraz dostęp do Internetu, aby pobrać Materiał.

§ 3
Korzystanie z Materiału

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@followus.pl.

4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Materiału będącego produktem cyfrowym, żadna ze stron nie ponosi kosztów odesłania Materiału, ponieważ w takim przypadku nie zostanie on dostarczony do Użytkownika..

§ 5
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@followus.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://followus.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.followus.pl/regulamin-sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.